പ്രദർശനം

exhibtion
exhibtion

2017 ഹോങ്കോംഗ് ഇന്റർനാഷണൽ ലൈറ്റിംഗ് ഫെയർ (ശരത്കാല പതിപ്പ്)

exhibtion
exhibtion

2018 ഹോങ്കോംഗ് അന്താരാഷ്ട്ര ലൈറ്റിംഗ് മേള (ശരത്കാല പതിപ്പ്)

exhibtion

2019 ഹോങ്കോംഗ് അന്താരാഷ്ട്ര ലൈറ്റിംഗ് മേള (ശരത്കാല പതിപ്പ്)

exhibtion

2019 ഗ്വാങ്‌ഷോ ഇന്റർനാഷണൽ ലൈറ്റിംഗ് എക്‌സിബിഷൻ

exhibtion

2020 ഗ്വാങ്‌ഷോ ഇന്റർനാഷണൽ ലൈറ്റിംഗ് എക്‌സിബിഷൻ