മറച്ച സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റും ഫിറ്റിംഗുകളും

hid street light
hid street light2
garden light pole